กิจกรรม “Show & Share” การพัฒนาระบบการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนฝึกทักษะ (Practice School) เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม “Show & Share” ในวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอบทสรุปผลงานวิจัยและประเด็นการเรียนรู้ของบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษา มจธ. ที่เข้าร่วมโครงการ Practice School Program (PSP) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนฝึกทักษะ (Practice School) เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับตัวแทนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารชั้นนำ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด โดยมีบุคคลจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และ นักศึกษาจำนวน 17 คน (ระดับปริญญาตรี 2 คน และ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 คน) โดยนักศึกษาได้ร่วมทำโจทย์วิจัย ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ปี (สิงหาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารเครือเบทาโกรนำโดย คุณถวิล ทองทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิตอาหารแปรรูปและปรุงสุก เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 และคณะผู้บริหารของบริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด นำโดย คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก มจธ. ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 41 หัวข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ธีม ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้กลับสู่มาตรฐานเดิม (Problem Solving) จำนวน 13 หัวข้อ 2) การปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานเดิมให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement) จำนวน 16 หัวข้อ และ 3) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) จำนวน 12 หัวข้อ การจัดกิจกรรม “Show & Share” มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในโครงการ และบุคลากรในสถานประกอบการที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการขยายผลการดำเนินงานออกไปซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ถึง 50 ล้านบาทต่อปี โดยมีรูปแบบการนำเสนอเป็นการประมวลองค์ความรู้ที่จำเพาะกับทางโรงงานและหลักการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยง่าย อันจะเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต