มจธ. ร่วมโครงการสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการ พ.ต. ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด พร้อมด้วย ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยมี คุณคณัสณันทร์พรรณ ผลมีทำบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร7 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ในการนี้ กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ. โดย คุณอภิรดา วราชุน เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนากับตัวแทนจากสถานประกอบการ ครูฝึกนิเทศน์ ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียนระดับ ปวช.3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ในสถานประกอบการ รวมถึงการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานใน มจธ. ได้แก่ กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด และ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้การสัมมนาดังกล่าวได้จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกงานให้กับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมฝึกนิเทศน์อีกด้วย

โดยที่ผ่านมากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ได้รับนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนร่วมฝึกงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ และงานด้าน Production ต่างๆ ในรูปแบบ online และ onsite จำนวน 2 รุ่น มีนักเรียนเข้าร่วม 7 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก: วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน