มจธ. ร่วมกับ สภากาชาดไทย และราชบุรี จัดทำโครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหา เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียน จนเกิดการตระหนักรู้ ในการรักการอ่านเสริมสร้างประสบการณ์การเขียน ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานอาสากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ (ซ้าย) นายกฤษฎา บุญราช (ขวา)
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี   ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทย/นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ดร.กรุณา ปริปุรณะ ดร.ทศพร ทองเที่ยง ดร.รัตนา รุ่งศิริสกุล นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร นายนรชาติ วงศ์วันดี ดร.อริยา พรหมสุภา ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และร่วมประชุมรับฟัง ปัญหา อุปสรรคและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งได้เดินทางเข้าเยี่ยมหมู่บ้านบริวารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง (ชุมชนบ้านสิบห้อง) เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและชุมชน พบอาสาสมัครของชุมชน และ เยี่ยมชมศาสนสถาน/โบสถ์คริสต์ในชุมชน ดูความเป็นไปได้ของการสนับสนุนการสอน ภาษาไทยในชุมชน