The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2021 เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1-4 ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม

ภายใต้โครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2021” ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้าน Soft skill และ Hard skills จำนวน 9 ครั้งต่อเนื่อง หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษาและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Team Collaboration Workshop Presentation Skill วิทยากรโดย อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์การ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เกสรา วลัญช์เดช
อาจารย์เกสรา วลัญช์เดช
วิทยากรที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์การ