โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “AI Technology in NLP : Current and future applications”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “AI Technology in NLP : Current and future applications” ขึ้น ณ ห้อง SoLA 901 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา บุญขวัญ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และมุมมองด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบันฑิตศึกษา ของคณะฯ บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 15 ท่าน