กิจกรรม Boot Camp รุ่นที่ 2 “Be creative BKT Boot camp 2024” เสริมสร้างความเป็นพลเมือง มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และโครงการร่วมบริหารหลักสูตร (มีเดีย) จัดกิจกรรม Boot Camp รุ่นที่ 2
“Be creative BKT Boot camp 2024” เสริมสร้างความเป็นพลเมือง มจธ. ในระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 ณ มจธ. บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาและผู้เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมือง มจธ. และมีทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 4 กลุ่ม ได้แก่
🎨Paper Mache
🎨Stop motion animation
🎨Print making และ
🎨ผ้ามัดย้อม
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก มจธ. บางขุนเทียนให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้การทำโมเดลป่าชายเลน การทำขนมจากและการปั่นจักรยานเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 70 คน