มจธ. ได้คะแนน 91.49 ผลการประเมินระดับ A

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ได้คะแนน 91.49 ผลการประเมินระดับ A
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

https://itas.nacc.go.th/