มจธ. จับมือ CPAC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การใช้ BIM & Digital Construction

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การใช้ BIM & Digital Construction ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และคุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, มจธ., อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ., ผศ. ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ., และ นายชัยยศ วัชรอยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด นายวีรกร สายเทพ Digital Construction Director นายปุณณวัฒน์ โชยติรส Business Stakeholder Engagement Director ร่วมเป็นสักขีพยาน

จุดมุ่งหมายของการลงนามในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีในความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรทั้งสองฝ่าย และร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด