บพข. ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ Infrastructure ที่ได้รับสนับสนุนภายใต้ปีงบประมาณ 2563 ณ มจธ. บางขุนเทียน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานกลุ่มเกษตรและอาหาร นำโดย รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมคณะอนุกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ Infrastructure ที่ได้รับสนับสนุนภายใต้ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 (BRI-224) อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ.บางขุนเทียน

โอกาสนี้ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และสวนอุตสาหกรรม (สออ.) ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ และคณะร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน อาทิ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องผสมความเร็วสูง เครื่องระเหยเข้มข้น เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) เครื่องสกัดด่วน และเครื่อง Supercritical fluid extraction (SFE)

การตรวจติดตามเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ กระบวนการผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและและสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหาร โดย ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินการ หารือแนวทางการใช้บริการ pilot plant และความร่วมมือด้านอื่นๆ การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาทุนวิจัย บพข. ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์อย่างมากส่งผลให้การเข้าตรวจเยี่ยมติดตามครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดี ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีจำนวนผู้เยี่ยมชมและต้อนรับ จำนวน 30 คน