นักเรียนโครงการ วมว. ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมInternational Conference of Young Scientist : ICYS 2021

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ
“นายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม นักเรียนโครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)”

ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 (International Conference of Young Scientist : ICYS 2021) ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2564


โดยจะนำเสนอโครงงานในหัวข้อ “Deep learning model for air quality prediction” ซึ่งทีมนักเรียนผู้สร้างสรรค์โครงงาน ประกอบด้วย นายธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม นายวสุพล เฮงศรีธวัช และนายกฤติน ถิระศักดิ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.
และดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง สถาบันการเรียนรู้ มจธ.