คณะศิลปศาสตร์

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครงานทั่วไป
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
ชื่อตำแหน่งงานอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (อาจารย์พิเศษ)
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติคุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ
หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม
1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงก์ https://form.jotform.com/233407759095465
(ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่เคยสอนรายวิชา GEN ของมจธ.มาก่อน กรุณาแนบไฟล์ CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริปประกอบตอนกรอกข้อมูล )
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 ธันวาคม 2566 และจะประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารประกาศแนบ https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf