โครงการ MC วิทยาลัยสหวิทยาการรับสมัครลูกจ้าง

โครงการ MC วิทยาลัยสหวิทยาการรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• ร่วมกับทีมในการวางระบบและกลไกในการพัฒนาระบบนิเวศการศึกษารูปแบบใหม่ Micro-Credential ให้มีคุณภาพ
• ร่วมกับทีมในการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับ Micro-Credential
• สนับสนุนอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาในการออกแบบ Micro-Credential
• วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเอกสาร/รายงาน ประกอบการสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม:
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ (หากเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้และประสบการณ์ในงานใด ๆ อย่างน้อย 1-3 ปี
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลลัพธ์
• มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม

ส่ง Resumeได้ที่ https://www.cms.kmutt.ac.th/services-7