สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์เเละอุตสาหกรรม

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครลูกจ้าง
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่งงานนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์เเละอุตสาหกรรม
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
• ดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริหารโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านสำนักงาน และสนับสนุนงานบริการวิชาการของ KMUTT SAI
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครรายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติตามเพิ่มเติมเอกสารแนบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สมัครทาง E-mail ได้ที่ warisara.boo@mail.kmutt.ac.th, kmutt.sai@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงาน”

เอกสารประกาศแนบ : https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf