ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครงานทั่วไป
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่งงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติคุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี
2. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคต้องห้าม 8 โรค ดังนี้
วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้องรัง, โรคไตวายเรื้อรัง, สมองเสื่อม, โรคทางจิตเวช ในระยะเที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. มีทักษะและความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
5. สามารถทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตั้งใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
7. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเคมีอาหาร, สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
1. งานการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
2. งานสนับสนุนงานวิเคราะห์-ทดสอบ งานวิจัย งานจัดอบรม และงานบริการวิชาการ
3. งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการสารเคมี
4. งานบริการ และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เฉพาะทางและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครวิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครและResume สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ suntaree.suk@kmutt.ac.th โปรดระบุเรื่อง “มีความประสงค์สมัครงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยา”
2. การแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม โทรศัพท์ 02 470 8887 โทรสาร 02 470 8891
หมายเหตุ Downloadใบสมัครได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th/upload/iblock/d61/d61ceae553f8c6604c706a7540facdd5.pdf

เอกสารประกาศแนบ : https://mailkmuttacth.sharepoint.com/.pdf)