ต้องหมั่นฝึกฝนให้เราเข้าใจมากที่สุด และใช้สิ่งที่เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด…ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล

นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 25 ปีที่เข้าเรียน 2527 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด

ปัจจุบัน ผมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด ประเทศไทย บริษัทของเราดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบโรงงานผลิตเหล็ก ใหญ่เป็นอันดับสองของตลาดโลก เราใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ รวมไปถึงก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นระบบหล่อเย็น ระบบหลอม ระบบไฮดรอลิก ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็ก นอกจากนี้ปัจจุบัน บริษัท ดานิลี่ จำกัด ประเทศไทย ยังเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งเอเชียใต้ และอเมริกาใต้


สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก “มจธ.” ไปปรับใช้กับการทำงานอย่างไร

จากการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ ทำให้ผมได้เรียนรู้ที่เน้นเรื่องการจัดการโรงงานการผลิต (Industrial Engineering) และกระบวนการผลิต (Production Engineering) ช่วงที่เรียนเป็นหลักสูตร 5 ปี จึงมีโอกาสได้เรียนทางด้านโลหะวิทยา (Metallurgy) และกลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) ไปด้วย คนที่เรียนด้านกระบวนผลิตจะเรียนค่อนข้างหลากหลาย ประกอบกับได้มีโอกาสทำงานบริษัทที่ไม่ได้ทำด้านวิศวกรออกแบบ (Design Engineer) อย่างเดียว จึงมีมุมมองที่กว้างขึ้น ฉะนั้นการที่เราสามารถเอาความรู้หลากหลายทั้งหมดมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน รวมถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) ทำให้การบูรณาการวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ ด้านการจัดการทั้งหลาย ในหลักสูตรที่เรียนมาก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารสายงานวิศวกรรมกับการผลิตได้ค่อนข้างดีมีประสิทธิภาพสูง


ความทรงจำสมัยเรียน “บางมด” เป็นอย่างไร

ผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง ได้เกียรตินิยม กิจวัตรประจำวันตอนเรียน ผมจะตื่นเช้ามาอ่านหนังสือทบทวน แล้วก็อ่านบทเรียนล่วงหน้า ความผูกพันกับเพื่อนๆ มีเยอะมากยิ่งช่วงเวลาสอบเพื่อนๆ จะมารวมตัวกันให้ผมติวให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความผูกพันกันมาก การมีเพื่อนเยอะเป็นสิ่งที่ดี พอเราจบมาทำงานทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือพึ่งพากันได้ในหลายๆ เรื่อง ผมคิดว่าสังคมของคนบางมดเป็นมิตรภาพที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นและเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนครับ


คิดว่าอัตลักษณ์ของ “เด็กบางมด” คืออะไร

บางมดไม่ได้สอนแค่วิชาการ แต่บางมดสอนการใช้ชีวิต ทุกคนต้องอย่าลืมพื้นฐานสำคัญของการเป็นบัณฑิตวิศวกรของบางมด ต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีวินัย ซึ่งนั่นก็คือการเป็นวิศวกรที่เก่งและก็มีคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องนำมาใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต และนี่คือสิ่งที่บริษัทในอุตสาหกรรมต่างให้ความชื่นชมกับความเป็น “วิศวกรบางมด” และเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำ อยากจะฝากข้อความอะไรจาก “รุ่นพี่” ถึง “รุ่นน้อง”

ขอฝากถึงน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเราต้องหมั่นต้องดูกระแสของโลกในปัจจุบันว่าจะไปในทิศทางไหน รวมถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นช่วงระหว่างที่เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย น้องๆ ต้องพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะทักษะด้าน Soft Skill ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญสำหรับการทำงานในยุคนี้ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

อย่าลืมพื้นฐานสำคัญของบางมด โดยเฉพาะ “วิศวกรมือเปื้อน” เน้นในการลงมือปฏิบัติและก็เอาไปใช้จริง น้องๆ ต้องหมั่นฝึกฝนให้เรามีความเข้าใจได้มากที่สุด และใช้สิ่งที่เรียนรู้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเปิดใจรับสิ่งต่างๆ ให้มาก รับฟัง และเข้าใจความแตกต่างของ Generation เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่บุกเบิก และในฐานะศิษย์เก่า ผมมีความยินดีและรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาช่วยมหาวิทยาลัยฯ ถ้าไม่มี มจธ. ผมก็ไม่มีวันนี้ การเรียนการสอน ฝึกอบรม ฝึกความคิด การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่นี่ หล่อหลอมตัวผมให้ผมเป็นอย่างวันนี้ การได้มีส่วนช่วยตอบแทนสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยทำให้ผมได้รับความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่ดีครับ