บางมด… สอนให้เราเป็นนักสู้ ใฝ่เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกจังหวะของชีวิต แง่คิดจากพี่ปริญญา ยมะสมิต

คุณปริญญา ยมะสมิต

ผู้ว่าการการประปานครหลวง นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์แนะนำตัว “รุ่นพี่”

สวัสดีครับ พี่ชื่อ ปริญญา ยมะสมิต นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการผลิต และส่งน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ


ความทรงจำสมัยเรียนที่ “บางมด” เป็นอย่างไร

สมัยที่เป็นนักศึกษาพี่พักที่บ้านพักแถวสามเสน ต้องนั่งรถเมล์และต่อรถสองแถวเข้าไปเรียน บางมดสมัยนั้น เรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลตัวเมืองอย่างมาก แต่ในความลำบาก ก็มีความทรงจำดีๆ เกิดขึ้นหลายประการ ทั้งการช่วยเหลือ และน้ำใจจากเพื่อนพ้อง ที่รักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดี การทุ่มเท การเรียนการสอนของครูอาจารย์ที่สอนหลักปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เมื่อมองกลับมาสู่ภาพปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงการเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งของพระจอมเกล้าธนบุรีในวันนี้


คิดว่าเอกลักษณ์ของ “เด็กบางมด” คืออะไร

เอกลักษณ์ของบางมดคือ สายเลือดที่สู้ไม่ถอย ตัวพี่เอง และเพื่อนร่วมรุ่นที่เติบโตในสายวิชาชีพวิศวกรรม ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นถึงความเพียรพยายาม ไม่เกี่ยงการเรียนรู้งาน มองทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการสร้างความชำนาญ สามารถเก็บเกี่ยวบทเรียน ที่เกิดขึ้นทุกโอกาสของชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่ง จนถึงวันหนึ่งก็ได้รู้คุณค่าของบทเรียน และอุปสรรคที่ผ่านมา เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ทรงคุณค่า ไว้คอยสอนและเตือนใจ ตัวเองเสมอมา สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆ ควรสร้างความตระหนักรู้ และใฝ่รู้อยู่เป็นนิจ


สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก “บางมด” มาใช้ในการทำงานอย่างไร

บางมดเป็นสถาบันที่สอนให้เรามีความรู้ พร้อมไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงทุกรูปแบบ สอนให้รู้จักการปรับตัว การวางแผน และการมองสถานการณ์ต่างๆ ไปไกลๆ ซึ่งถือเป็นบริบทที่ดีงามต่อการทำงานในชีวิตจริง อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งหล่อหลอมให้บางมดมีความเข้มแข็งเช่นทุกวันนี้คือ การสานต่อเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง การรู้จักประสานประโยชน์ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ดีงาม และสร้างสรรค์สังคมร่วมกันซึ่งเราจะเห็นข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม และเกื้อกูลเชิงสังคมหลายโอกาส ด้วยการผลักดันจากเพื่อนพี่น้องบางมดรุ่นต่างๆ เครือข่ายต่างๆ ซึ่งถือเป็นภาพแห่งความเข้มแข็งที่ควรดำรงต่อไปเป็นอย่างยิ่ง