ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก มจธ. ในวันนี้ขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล…..ผศ. ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

แนะนำตัว “รุ่นพี่”

สวัสดีครับผม ผศ. ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาควิชาสถาปัตยกรรม เป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบังครับ

ความทรงจำสมัยเรียนที่ “บางมด”

ผมจำได้ว่า ช่วงแรกที่เรียนอยู่ที่ มจธ. คณะฯ ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง พวกเราต้องเรียนบนอาคาร CB 5 ชั้น 7-8 ถ้าผมจำไม่ผิด เนื่องจากตอนนั้นมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 40 คน พื้นที่การเรียนการสอนเพียง 2 ชั้นจึงดูอบอุ่นเป็นพิเศษ จำได้ว่า เนื่องจากเราเป็นรุ่น 1 จึงไม่มีรุ่นพี่โดยตรง แต่ก็มีรุ่นพี่จากคณะต่างๆ รวมตัวกันมาเป็นพี่เลี้ยง มาให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ตอนนั้นทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว และด้วยความที่เป็นนักศึกษารุ่นแรก พวกเรามีโอกาสได้สร้างวัฒนธรรมของเราเอง แต่งเพลงคณะของเราเอง สร้างประเพณีการรับน้องซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคณะอื่นๆ

เรื่องการเรียนการสอนถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ทุ่มเท อดทน พยายามช่วยเหลือพวกเราซึ่งเป็นรุ่นแรก ปัจจุบันเมื่อมีโอกาสได้กลับไป “บางมด” ผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม การสร้างอาคารเรียนใหม่ และทางด้านชื่อเสียงเชิงวิชาการ มจธ. ขึ้นไปยื่นอยู่ในจุดที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นำสิ่งที่ได้จากบางมด มาต่อยอดการทำงานปัจจุบันอย่างไร

ผมเรียนจบด้านสถาปัตยกรรมหลัก ในปัจจุบันยังทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอยู่ แต่หน้าที่หลักตอนนี้คือเป็นอาจารย์ประจำ ที่ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือได้ว่า ผมมีโอกาสนำความรู้ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาใช้ทั้งในสายงานวิชาชีพการออกแบบและในสายงานวิชาการการ

คิดว่าอัตลักษณ์ของเด็กบางมด คืออะไร

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นนอกเหนือจากเรื่องการเรียน หรือการได้รับองค์ความรู้และทักษะการทำงานจาก “บางมด” แล้ว ความอดทน ความตั้งใจจริงในการทำงาน และความรักต่อเพื่อน พี่ และน้อง “บางมด” ผมว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างยิ่ง

ความภูมิใจในฐานะที่เป็นเด็กบางมด

ความภูมิใจประการแรกคือการได้เรียนที่บางมดครับ ความภูมิใจประการที่สองคือ ผมได้มีโอกาสกลับไปสอนน้องๆ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่บางมดอยู่หลายครั้ง ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของคณะฯ เห็นพัฒนาการด้านความคิด การทำงานของรุ่นน้องแล้วก็ชื่นใจ ความภูมิใจอีกประการคือ การที่ได้มาเป็นอาจารย์สอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ สจล. และปัจจุบันผมได้รับเกียรติให้ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการอีกด้วย ส่วนหนึ่งผมมีความรู้สึกว่า ได้พาเอาความเป็นบางมดมาร่วมสร้างและผสมผสานความเป็นบางมดกับสถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมชั้นนำอีกที่หนี่งของประเทศไทย ซึ่งมีที่มาจากจุดกำเนิดในนาม “ลูกพระจอม” เช่นเดียวกัน

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่นี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ขอให้น้องๆ จงภูมิใจในความเป็น “เด็กบางมด” การได้ก้าวเข้ามาในรั้ว มจธ. นี้ ถือเป็นเพียงการก้าวข้ามช่วงชีวิตอีกช่วงหนึ่ง จากนักเรียนมาเป็นนักศึกษา ความแตกต่างประการสำคัญของสองช่วงชีวิตนี้คือ เมื่อครั้งเป็นนักเรียนพวกน้องๆ อาศัยการเรียนรู้ผ่านการสอนของอาจารย์เป็นสำคัญ แต่ชีวิตการเป็นนักศึกษา น้องๆ ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตัวเอง การลงมือทำด้วยตัวเองเป็นสำคัญ อาจารย์ทำหน้าที่หลัก คือเป็นผู้ให้คำแนะนำ ฉะนั้นน้องๆ นักศึกษาใหม่จะต้องเริ่มปรับตัว ปรับกระบวนการคิด การเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องอาศัยความมุ่งมั่น การทดลอง การค้นคว้า มากขึ้นกว่าการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ข้อคิดอีกประการหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้คือ น้องๆ จงอย่าดูถูกตัวเอง หรือกลัวว่าเราจะทำงานหรือเรียนไม่ได้ ในช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงทดลอง ทดสอบ และเรียนรู้ ถ้าลองทำแล้ว แต่เกิดข้อผิดพลาด น้องๆ จะได้บทเรียนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทเรียน และจะเป็นสิ่งที่น้องๆ เก็บเอาไว้สอนและเตือนใจตัวเองได้ไปตลอดชีวิต สุดท้ายนี้ขอให้น้องใหม่ทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีๆ และมีช่วงเวลาที่ดี ตลอดการเรียนในรั้ว “บางมด” แห่งนี้

น้องๆ จงอย่าดูถูกตัวเอง หรือกลัวว่าเราจะทำงานหรือเรียนไม่ได้ ในช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงทดลอง ทดสอบ และเรียนรู้ ถ้าลองทำแล้ว แต่เกิดข้อผิดพลาด น้องๆ จะได้บทเรียนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทเรียน และจะเป็นสิ่งที่น้องๆ เก็บเอาไว้สอนและเตือนใจตัวเองได้ไปตลอดชีวิต

ผศ. ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
นักศึกษาเก่า ภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (รุ่นที่ 1)
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง