มจธ. สร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยง มุ่งสร้างองค์กรธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง คือ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้

การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการดำเนินการที่เป็นระบบ เพื่อช่วยให้องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด หรือรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า มจธ. จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และสามารถสร้างความสำเร็จตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“มหาวิทยาลัยจะเดินเพื่อทำพันธกิจของเราให้ได้ดีในอนาคตอย่างไร ความเสี่ยงกับแผนมีความสัมพันธ์กัน ถ้าทำแผนแล้วมีการประเมินผล แล้วเห็นชัดว่าที่ไม่ได้ตามแผนนั้นเกิดจากอะไร หากไม่แก้ไข ความเสี่ยงจะมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การปรับแผน ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสและผลกระทบ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร และได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นตามมาตรฐาน บูรณาการร่วมกับการภารกิจประจำ ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน

“การจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคน เปลี่ยนความไม่แน่นอน ให้พอมีความแน่นอนในการจัดการความเสี่ยง และการจัดการนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ระดับของกระบวนการทำงานประจำ ไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องของนโยบายของผู้บริหาร”

ผศ. ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
ประธานคณะทำงานการจัดการและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง