มิตรภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่คบหากัน…หากความผูกพันจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างยั่งยืน

หากจะพูดถึงชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งสำคัญแล้ว กิจกรรมนักศึกษาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ชีวิตที่เติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การจัดการให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการเข้าร่วมชมรม กิจกรรมของชมรมที่เกิดจากความสนใจของนักศึกษารวมกลุ่มกันเพื่อทำในสิ่งที่สนใจจากหลากหลายคณะ ภาควิชาและสาขาวิชาเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนักศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สมาชิกภายในชมรมได้ทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมิตรภาพที่ดีนี้ยังคงมีอยู่ตลอด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมเป็นศูนย์กลางของมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกของชมรม ขอยกตัวอย่างชมรมที่ยังคงมิตรภาพที่ดีระหว่างกันโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเป็นศูนย์กลางของมิตรภาพ ได้แก่ ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นักศึกษาเก่าของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร เล่นดนตรีไทยร่วมกัน โอกาสนี้ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์รัศมี ชุติมา อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และอาจารย์วิทยา เรืองสุทธิพงศ์ ผู้ฝึกสอนดนตรีไทยประเภทเครื่องสายจากโรงเรียนจิตรลดา โดยมีนักศึกษาเก่าตั้งแต่รหัส 30 จนถึงนักศึกษาเก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 รวมถึงอดีตบุคลากรที่มีความทรงจำที่ดีกับชมรม ร่วมเล่นดนตรีไทยและแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้

          สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอชื่นชมและร่วมมุทิตาจิตต่ออาจารย์รัศมี ชุติมา ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ทรงคุณค่า เป็นศูนย์รวมใจของสมาชิกชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์อันยาวนาน เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มากมาย  และชื่นชมในมิตรภาพที่ดีของสมาชิกชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ที่ยังคงรักษามิตรภาพและความผูกพันกันได้อย่างแนบแน่น

          นี่เป็นเพียงตัวอย่างมิตรภาพที่ดีของชมรมหนึ่งเท่านั้นและยังมีหน่วยงานนักศึกษาทั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ที่ยังคงรักษามิตรภาพที่ดี ๆ เช่นนี้อีกมากมาย  โดยเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่เกิดจากการทำกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย