แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย (EIT) ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอประกาศช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปี 2567 และขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อหรือรับบริการกับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ข้อ โดย Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบวัดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

qrcode

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 470 8051, 8035