ขอเชิญชวนร่วมงาน KMUTT BRAND DAY 2023 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ มจธ. ให้ยั่งยืน

กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มจธ. เชิญชวนประชาคม มจธ. ร่วมกิจกรรม KMUTT Brand Day 2023 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรของ มจธ. และการใช้คุณลักษณะของแบรนด์ มจธ. (KMUTT Brand Attributes) ในการสื่อสารเพื่อสะท้อนบุคลิกและลักษณะการทำงานของประชาคม มจธ. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ มจธ. ให้ยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อัตลักษณ์องค์กร ชมนิทรรศการ “กว่าจะเป็น KMUTT Brand Identity” และนิทรรศการภาพถ่าย “KMUTT Brand DNA: ภาพสะท้อนของความเป็น มจธ. ในมิติต่างๆ”
การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการแบรนด์  การฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพ และการถ่ายทอดมุมมองอัตลักษณ์องค์กรผ่านภาพถ่ายจากผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
พร้อมทั้งความสนุกจากกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมาย


ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ.บางมด

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ – 1 กันยายน 2566

สำหรับนักศึกษา มจธ. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน รับชั่วโมงกิจกรรม 14 ชั่วโมง (วันละ 7 ชั่วโมง ตามเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม)