บริจาคให้ มจธ.

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

ระบบ e-Donation (โปรดสแกน QR Code เพื่อบริจาค)


เคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet Banking


บริจาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30น.

  • เคาน์เตอร์สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2470 8112
  • เคาน์เตอร์สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
    โทรศัพท์ 0 2470 8407 (เงินสด)
  • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เงินรับบริจาค”

ติดต่อเรา


สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0 2470 8112  อีเมล: support.kmutt@kmutt.ac.th

Fb: https://www.facebook.com/UniversityRelationsKmutt

Line OA: @uro.kmutt

Youtube: