กองทุนพิพัฒน์อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

ร่วมสนับสนุน มจธ. กับกองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่านสามารถลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการนี้

ช่องทางการชำระเงิน

ระบบ e-Donation (โปรดสแกน QR Code เพื่อบริจาค)

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
         
เป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนและวิธีการบริจาคผ่าน e-Donation คลิก

เคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet Banking

KMUTT Donation Accounts

ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงการบริจาคสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

** เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน โปรดส่งหลักฐานการบริจาคเงินพร้อมแบบฟอร์มบริจาคฉบับนี้ให้ ** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0 2470 8112
อีเมล support.kmutt@kmutt.ac.th

บริจาคที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.

  • เคาน์เตอร์สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2470 8407
  • เคาน์เตอร์กลุ่มงานการระดมทุน ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 2470 8094
  • เงินสด
  • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค”