การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IAIT2023 (IAIT 2023 : The International Conference on Advances in Information Technology)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 13th International Conference on Advances in Information Technology 2023 (IAIT 2023) ภายใต้ธีม “Digital Transformation: Technologies Shaping and Driving the New Normal” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยระดับนานาชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นเวทีกลางในการเสวนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

SIT, KMUTT will arrange the 13th International Conference on Advances in Information Technology 2023 (IAIT2023) in the theme “Digital Transformation: Technologies Shaping and Driving the New Normal” during 6th – 9th December, 2023, Bangkok. The conference is an opportunity for international researchers to present their work and achievement in both theoretical and application of information technology and its related fields.

Important Date:

• Date of conference: 6th – 9th December 2023

• Paper Submission Deadline: 20th August 2023

• Notification of acceptance: 30th September 2023

• Camera ready manuscript submission deadline: 25th November 2023

For more information, please visit: www.iait-conf.org
School of Information Technology
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Tel: +66 2470 9897 or +66 2470 9850 (Assoc.Prof.Dr. Suree Funilkul)
Fax: +66 2872 7145
Email: iait@sit.kmutt.ac.th