ทุนใหม่สำหรับนักศึกษา มจธ. “ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564”

มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาสู้ชีวิต มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาตามหลักสูตร
 • เป็นผู้สู้ชีวิต มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
  หรือ ขาดผู้อุปการะ หรือ เป็นผู้ที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูตนเอง หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี
 • พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่ได้รับ (ทุนการศึกษาเป็นรายปีการศึกษา)

 1. ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
 2. ค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 10,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

 • เสนอรายชื่อผู้ขอรับทุน วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564
 • พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลเดือนสิงหาคม 2564