ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบุลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

📣ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบุลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
🔶วิทยากร
🙍‍♂️รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
🙎‍♀️ผศ.ดร. รุจิรา ดลเพ็ญ
🙍‍♂️ดร. อานนท์ เศษสูงเนิน
🔶กำหนดการ
-รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 (ส่งใบสมัครภายใน 19 ตุลาคม 2566)
-รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 (ส่งใบสมัครภายใน 12 มกราคม 2567)
-สถานที่ ห้องประชุม BRI-206 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
💸ค่าลงทะเบียน
5,000 บาท/ท่าน (รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม และวุฒิบัตร)
☎ติดต่อสอบถาม
🙎‍♀️คุณยมิษฐา ดาวเด่น โทร. 0-8384-64791 : e-mail: kay_yamitta@hotmail.com
🙎‍♀️คุณกัญยาณี ทิพย์มณี โทร. 0-6427-55558 : e-mail: kanyanee.thi@kmutt.ac.th