ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 15 (เปิดรับสมัครที่นั่งเพิ่มเติม)

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 15 

โดยเปิดรับสมัครที่นั่งเพิ่มเติม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  

1. OUTCOME – BASED EDUCATION 
วิทยากร Center for effective learning and teaching (CELT) 
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
จำนวน 11 คน 

2. TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY  
วิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
จำนวน 16 คน 

3. COUNSELLING   
วิทยากร คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย 
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
จำนวน 5 คน  

4. ASSESSING LEARNING OUTCOMES 
วิทยากร รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
จำนวน 21 คน 

5. TEACHING APPROACHES FOR LEARNING OUTCOMES: ACTIVE LEARNING 
วิทยากร ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
จำนวน 17 คน 

6. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
วิทยากร LE TEAM 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
จำนวน 3 คน 

7. TECH FOR TEACHING AND LEARNING 
วิทยากร ETS TEAM 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
จำนวน 5 คน 

สถานที่  ณ ห้อง Facilitator & Coaching ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม (ตึก S3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าร่วมอบรมกี่กิจกรรมก็ได้ (เฉพาะบุคลากร มจธ.) 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/YVsvmCtqGv 

หมายเหตุ 
ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.  
ทางทีมงาน จัดส่ง E-mail ยืนยันเข้าร่วม ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สถาบันการเรียนรู้  
โทร. 02-470-8385