อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มจธ. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและนักวิจัย และการประชุมพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและนักวิจัย ในหัวข้อ “การคุ้มครองความรู้ด้านเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา” ได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ. บางขุนเทียน ซึ่งมีผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มจธ. ได้มีการ การประชุมพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 57 ราย ในแผนงานทั้งหมด 6 แผนงาน ดังนี้

  1. แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD Facility Boost Up) ประเภทที่ 2
  2. แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups Platform)
  3. แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC)
  4. แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence)
  5. แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade)
  6. แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)
    โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงความสำคัญของคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนและรายละเอียดการยื่นขอสิทธิบัตร และยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการยกระดับธุรกิจเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป