โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็น Highly skill talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตร : เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็น Highly skill talent สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
หลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology)

ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม – มิถุนายน 2565)

จัดโดย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้
ฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในระดับ bench scale รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ ประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying technology) สรุปเลือกหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อทดสอบ รวมทั้งทดลองในระดับขยายขนาดได้ สามารถคำนวณสมดุลมวลและสมดุลพลังงานในเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยได้ สามารถประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งได้ และสามารถที่จะวิเคราะห์ช่องว่างในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่องอบแห้งได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณยมิษฐา ดาวเด่น 0838464791
คุณกัญยาณี ทิพย์มณี 0642755558