ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “Equip your essential skills with Generative AI academy”

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “Equip your essential skills with Generative AI academy”
ร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์การนำ Generative AI มาใช้ในแวดวงการศึกษาและชีวิตประจำวัน รวมถึงการตระหนักรู้และปรับตัว พร้อมรับเทรนด์ยุคใหม่
ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.45 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange (LX)
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/gen-ai-coursera
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักหอสมุด โทร. 02-470-8222
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385
กิจกรรมภายใต้โครงการ KMUTT Coursera