ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 21 “𝙏𝙝𝙚 𝟮𝟭ˢᵗ 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙝𝙖𝙧𝙫𝙚𝙨𝙩 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚: 𝙉𝙋𝙃𝙏𝟮𝟭”

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม
“การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 21”
𝙏𝙝𝙚 𝟮𝟭ˢᵗ 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙝𝙖𝙧𝙫𝙚𝙨𝙩 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚: 𝙉𝙋𝙃𝙏𝟮𝟭
📌ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “ความท้าทายในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน”

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567
ณ อาคาร Knowledge Exchange for Innovation (KX)
(ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เวทีการประชุมวิชาการ เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งในด้านพืชสวน พืชไร่ และอาหาร ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิทยาการทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วยหน่วยงานร่วม (Consortium) จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📑การประชุมวิชาการฯ แบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังนี้

  1. การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentations)
  2. การเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์ (Poster presentations)
  3. การอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

✅หัวข้อการประชุมวิชาการ

  1. Postharvest Safety
  2. Postharvest Biology
  3. Postharvest Logistics
  4. Postharvest Machinery
    โดยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลสดที่ยังไม่ได้รับการแปรรูป หรือผ่านกระบวนการแปรรูป ตัดแต่งเพียงเล็กน้อย (Minimal Processed Produce, Fresh-Cut)

📌 ลงทะเบียนได้ที่ https://npht.phtnet.org/
รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน https://npht.phtnet.org/fee/
📌 หมดเขตรับบทคัดย่อ 30 พ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว:หน่วยปฏิบัติงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
☏ : 085-223-0101
✉ : phtic.kmutt@gmail.com