เสวนาวิชาการ เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มจธ.

📣📣ขอเชิญบุคลากร มจธ.และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี
ในปี 2568 แห่งการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มจธ.📣📣
“การศึกษาแบบศิลปศาสตร์: บทบาท และความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”
ความหมายของ “ศิลปศาสตร์” ในปัจจุบันเป็นอย่างไร? บทบาทของคณะศิลปศาสตร์ในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด?
ขอเชิญผู้เสนใจมาร่วมฟังและตั้งคำถามต่อศิลปศาสตร์ต่อการพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 24 เมษายน 2567
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ AUDITORIUM @LX 3rd floor มจธ.
สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/TRveSX9fnvquxPC69
ภายใน 19 เมษายน 2567
จากจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในครั้งนี้ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี