KX เปิดรับสมัครทีมนักศึกษา และ บัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2”

สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะ TED Fellow ได้ร่วมกับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักศึกษา และ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2” ภายใต้การดูแล บ่มเพาะ จากทีม TECHBITE โดยมีโปรแกรมที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
1️⃣โปรแกรม Proof of Concept (POC)
คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ในวันที่สมัครสามารถสมัครในนามบุคคลธรรมดาได้ แต่หากได้รับทุนจะต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัท)
 • ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือ สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ในสถาบันการศึกษาในไทย (นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน) โดยต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 31 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)
  2️⃣โปรแกรม Ideation
  คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • เป็นนิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี จาก สถาบันการศึกษาในไทย จำนวน 3 คน
 • เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)
  ⏱️ทั้งนี้ สำหรับ นักศึกษา และ บัณฑิตจบใหม่ ที่สนใจต้องการขอรับทุน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://kmutt.me/TECHBITExTED
  ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2567
  หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ TED Youth Startup กับทาง TED Fellow: สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไดัที่:
  นายธัชวนนทน์ นันทนรานนท์ (คีย์) // นางสาวจริยาพร ชาครเมตตากุล (นุ่น) เบอร์ 02-470-7904
  E-mail: thatchawanon@kxinnovation.com หรือ jariyaporn@kxinnovation.com