ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “1 ชั่วโมงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายเรื่อง “1 ชั่วโมงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

วิทยากรโดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ผู้แทนจากสำนักงานนิติการ และสำนักคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Team (ไม่จำกัดจำนวน)

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศและของ มจธ.
2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ http://gg.gg/p4g4v

ปิดรับรายชื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อ และส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663