KMUTT MEGA JOB FAIR 2024

📣📣โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษามจธ.ทุกชั้นปี พบกับมหกรรมการรับสมัครงานที่ยิ่งใหญ่ KMUTT MEGA JOB FAIR 2024 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-16.00 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (S14)
👍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง MODLINK
📌📌นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นปี 1-2 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 2 ชั่วโมง
📌📌 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นปี 3-5 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 2 ชั่วโมงหรือ ปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง