การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

จัดโดยอาศรมความคิดด้านพลังงาน สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 14.15 น. ประชุมทาง Online ผ่าน Zoom*

https://forms.gle/kx4DYFwYVo9XtwnA8