ขอเชิญร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จะจัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2564” วิทยากรโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร มจธ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย


สำนักงานวิจัยฯ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารคณะ/ สำนัก/ สถาบัน ผู้ประสานงานวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการอบรมดังกล่าว ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนได้ที่

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อและส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง โทร. 02-470-9689

SciVal เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งสามารถใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรโดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus