การบรรยายพิเศษ “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ”

ตามที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้จัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้ก้าวไปสู่ในระดับสากล รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรในสายงานวิจัย และบุคลากรที่มีความสนใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนายการของหน่วยบริหารและจัดการทุนของประเทศเพื่อมาบรรยายและสร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “นโยบายการจัดสรรทุนวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ” ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

1. ครั้งที่ 1 บรรยายโดยผู้อำนวยการของ บพข. บพค. และ บพท. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น. (ระบบเปิดในเวลา 8.30 น.)

2. ครั้งที่ 2 บรรยายโดยผู้อำนวยการของ สกสว. TCELS และ สวก. ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. (ระบบเปิดในเวลา 13.00 น.)

บันทึกข้อความและกำหนดการ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-UKGMAO1cClrK7MrdQqa1cmZ_6kL3ozN6ilfWR_6XObZSWg/viewform?usp=sf_link

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย โทร. 02-470-9687, 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th