ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เป้าหมายโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติและการเกษตร
  • นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร
  • การยกระดับการเกษตรของไทย

บรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ทาง FACEBOOK LIVE เพจ FIBO AI/Robotics for All: https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll