ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ  

📌 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 

3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST) 

🗓 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

🎥 การประชุมรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference)  

จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มจธ.  

📌 ดูรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่  : https://nclist.fiet.kmutt.ac.th/

📌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  

E-mail:  nclist@kmutt.ac.th 

Tel.  0 2470 8508, 0 2470 8596, 0 2470 9509