ขอเชิญเข้าร่วม New Learning Platform #15 “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์ 

New Learning Platform #15 

การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”  

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีต รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  และ รศ. ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

  1. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน 
  1. แนวทางการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  1. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ ในการจัดทำ Skill Mapping กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System 

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3xmhPQS 

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385