ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างอิสระ (Freeform Sharing: F2Share)

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างอิสระ (Freeform Sharing: F2Share)
ท่านมีปัญหานี้อยู่หรือไม่? ผู้เรียนแอบหลับ บรรยากาศห้องเรียนชวนง่วงนอน ขาดความตื่นเต้น สนุกสนาน
มาแก้ปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกและได้ความรู้ด้วย Gamification”
วิทยากร ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ณ ห้อง Facilitator & Coaching ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม (ตึก S3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวน 25 คน
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคลากร มจธ. เท่านั้น
ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
จะทำอย่างไรดี? เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย แต่ผู้เรียนบางหลักสูตรยังต้องการเรียนทั้ง Online และ Onsite อยู่ มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอนรูปแบบ Hybrid Learning ในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “เมื่อผู้เรียนยังคงต้องการ Hybrid Learning….”
วิทยากร ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และดร.เปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM จำนวน 25 คน
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคลากร มจธ. และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่สนใจ
ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/dYgPP63mbv
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385