คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม ARC Webinar Series 2022 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นี้

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม ARC Webinar Series 2022 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นี้ •

การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่อง ‘Adaptive Reuse in Architecture and City การนำกลับมาใช้ใหม่ในสถาปัตยกรรมและเมือง’ โดย ผศ. กฤษณพล วัฒนวันยู, ดร.ชำนาญ ธีรภาส และวิทยากรรับเชิญ Jenchieh Hung และคุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี จาก HAS

การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์นี้ เป็นครั้งที่ 1 ใน 4 เรื่องราวที่เน้นแนวคิดเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่แบบปรับตัวและการแทรกแซงในเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างในเมืองที่มีอยู่และบริบทของกรุงเทพฯ และเมืองอื่นๆ ในเอเชีย ถือเป็นบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับสถาปนิก /นักออกแบบ /นักวางแผน ในการคิดใหม่ และปรับปรุงอาคารเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของเมือง

Architecture Program Webinar Series 2022 เป็นการริเริ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่สาธารณชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ยวกับทิศทางของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. และพันธมิตร

วันที่: 6 กรกฎาคม 2565 (วันพุธ)
เวลา: 16:00-17:30 น. (GMT+7)
ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube SoA+D: https://youtu.be/IZ3V8nHJWpM