ติดต่อมหาวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อของ มจธ.

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการสมัครเรียน ทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ตลอดจนสอบถามเรื่องทั่วไปหรือร้องเรียนได้ผ่านหลากหลายช่องทางของ มจธ.

การรับสมัครเข้าศึกษา

สอบถามเรื่องการสมัครเรียน ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครในแต่ละรอบ

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

0 2470 8367

รับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งต้องได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงาน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน มหาวิทยาลัยจะเก็บเป็นความลับและดำเนินการต่อไป

สอบถามเรื่องอื่นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่นๆ โดยจะมีเจ้าหน้ารับเรื่องและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป