คณะ/สถาบัน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 2470 9017
เว็บไซต์ : https://eng.kmutt.ac.th/
Facebook: eng.kmutt


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  0 2470 9500
โทรสาร 0 2427 8886
เว็บไซต์ : www.fiet.kmutt.ac.th/
Facebook: info.FIET.KMUTT


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 2470 8807
เว็บไซต์ : http://science.kmutt.ac.th
Facebook: fsci.kmutt


คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : +66 2470 8711, +66 2470 8713
แฟกซ์ : +66 2428 3375
เว็บไซต์ : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
Facebook : SoLA.KMUTT


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 2470 9850
เว็บไซต์ : https://www.sit.kmutt.ac.th/
Facebook: SIT.Family

 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   โทรศัพท์ : 0 2470 9857
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   โทรศัพท์ : 0 2470 9832
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
   โทรศัพท์ : 0 2470 9860
 • ระดับปริญญาโท
  โทรศัพท์: 0 2470 9862, 9849
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
 • ระดับปริญญาเอก
  โทรศัพท์: 0 2470 9849
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : +66 2470 7703, +66 2470 7705
โทรสาร : +66 2452 3479
เว็บไซต์ : https://sbt.kmutt.ac.th/en/home-en/
Facebook: School of Bioresources and Technology, KMUTT.


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : +66 2470 7887-8
โทรสาร : +66 2452 3792
เว็บไซต์ : https://soad.kmutt.ac.th/
Facebook: kmutt.soad

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
โทรศัพท์ : +66 2470 7603
โทรสาร : +66 2470 7601
เว็บไซต์ : https://media.kmutt.ac.th/
Facebook: kmutt.media


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : +66 2470 9799, +66 84676 5885
โทรสาร : +66 2470 9798
เว็บไซต์ : https://gmi.kmutt.ac.th/th/
Facebook: gmikmutt


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO)

สำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : +66 2470 9339
โทรสาร : +66 2470 9703
เว็บไซต์ : https://fibo.kmutt.ac.th/
Facebook: fibokmutt

 • ระดับปริญญาตรี
  โทรศัพท์ : +66 2470 9716
  โทรสาร : +66 2470 9703
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
 • ระดับปริญญาโท
  โทรศัพท์ : +66 2470 9716
  โทรสาร : +66 2470 9703
  • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท)
  • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
 • ระดับปริญญาเอก
  โทรศัพท์ : +66 2470 9716
  โทรสาร : +66 2470 9703
  • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.เอก)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ : 
Facebook: