คณะวิศกรรมศาสตร์

สีประจำคณะ :
#a72c32

คณะวิทยาศาสตร์

สีประจำคณะ :
#fed110

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สีประจำคณะ :
#42b5e1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สีประจำคณะ :
#336699

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สีประจำคณะ :
#e5821b

คณะศิลปศาสตร์

สีประจำคณะ :
#0371b6

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

สีประจำคณะ :
#06684a

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สีประจำคณะ :
#239250

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สีประจำคณะ :
#eb0029

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สีประจำคณะ :
#dd5900

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สีประจำคณะ :
#273882
Top