ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3439 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผลิตน้ำชั้นคุณภาพบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้าง และการออกแบบที่มีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงโดยปราศจากพิมพ์เขียว (Paperless Construction) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 29/04/24
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/04/24
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement 29/04/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/04/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 7, ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/04/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

จัดซื้อ ชุดปฏิบัติการวัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคารแบบออนไลน์แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 29/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 29/04/24
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคอัลตร้าไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟีแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/04/24
1 4 5 6 7 8 344

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top