ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2172 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผย ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ให้บริการผลิตเซลส์เชิงพาณิชย์)

ประกาศราคากลาง 27/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอาคารภาควิชาเคมี และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/02/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 24/02/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นตาโลกเสมือน 3 มิติ  (แว่นตา VR) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/02/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งพร้อมทดสอบครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/02/23
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออแกไนเซอร์จัดงานโครงการ WiL FIET Show & Share จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/02/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโครงเหล็กและแผ่นคอมโพสิท อุทยานการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/02/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)  On Cloud  ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 License

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/02/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/02/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างดำเนินงานของหลักสูตร Logistics Management รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 17/02/23
1 4 5 6 7 8 218

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top