ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2753 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้ิอสั่งจ้าง งานซืิ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/08/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/08/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ โครงการ Lancang -Mekong Cooperation Special Fund จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/08/23
สำนักอุทยาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 31/08/23
สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 30/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟและเดินสาย LAN อาคารจอดรถ ชั้น 6B จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/08/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Gitlab และ Kubernetes Cluster จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/08/23
วิทยาลัยสหวิยาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิแบบทดสอบสำหรับตรวจและวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Personality and Job Preferences Test ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 500 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/08/23
สำนักหอสมุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/08/23
1 5 6 7 8 9 276

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top