จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 26/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 18/01/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 6 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 16/01/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน 4 อาคาร ภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/01/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศร่างประกวดราคางานซื้อระบบเครือข่ายประจำอาคาร สำหรับมจธ.พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 28/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Swtich (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 22/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 15/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครือข่ายเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) จำนวน 80 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 9/12/22
1 2 3 4

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top