ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2388 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

                

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/04/23
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/04/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2  เดือน มกราคม  พ.ศ 2566 ถึง  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/04/23
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒  เดือน มกราคม  พ.ศ ๒๕๖๖ ถึง  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/04/23
สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/04/23
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอำนวยการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/04/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/04/23
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/04/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/04/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ให้บริการผลิตเซลส์เชิงพาณิชย์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26/04/23
1 6 7 8 9 10 239

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top